fbpx

Dataskydd och informationssäkerhet

DATASKYDDSUTLÅTANDE

INNEHÅLL:

* 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
* 2. KONTAKTPERSON
* 3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
* 4. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT UTLÄMNA UPPGIFTER?
* 5. VARIFRÅN INSAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER?
* 6. FÖR VILKA ÄNDAMÅL SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN OCH BEHANDLAS?
* 7. VILKA ÄR BEHANDLINGENS RÄTTSLIGA GRUNDER?
* 8. TILL VILKA PARTER ÖVERFÖR VI ELLER ÖVERLÄMNAR VI PERSONUPPGIFTER?
* 9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER
* 10. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?
* 11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER: HUR KAN DU PÅVERKA HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
* 12. RÄTT ATT MOTSÄTTA BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
* 13. RÄTTEN ATT INGE KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET
* 14. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
* 15. KAKOR

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
ELive Music Oy (jäljempänä myyjä, verkkokauppa, ELive Stream -palveluntarjoaja)
FO-nummer: 17892324
Adress: Alhonkangas 12, 68300 KÄLVIÄ, FINLAND
ELive Music Oy:n -nätbutikens hemsidor www.elivestream.fi
ELive Music Oy:n -hemsidor www.elivemusic.fi

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Martin Söderbacka
c/o ELive Music Oy
Puhelin: +358407376716
Sähköposti: info@elivestream.fi tai martin.soderbacka@elivestream.fi

Gällande den registrerades rättigheter, se punkt 11.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
I registret behandlar vi uppgifter som har att göra med följande datagrupper och information om förändringar i dem:

Registrerade kunder
• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)
• Språk
• Information om den registrerades arbetsgivare samt ställning eller uppgift i en sammanslutning, om den registrerade representerar en sammanslutning
• Uppgifter som berör registreringen (lösenord och användarnamn)
• Födelsedatum

Uppgifter som har att göra med inköp av biljetter och kundförhållandet
• Uppgifter om din beställningshistorik, inklusive betalningsmetoder och indrivningsuppgifter
• Uppgifter om användningen av andra av ELive Music Oy tjänster, såsom uppgifter om beställning av nyhetsbrev, tidning eller evenemangspåminnelse, samt uppgifter om utnyttjande av tilläggstjänster i samband med biljettköp.
• Reklamationer, respons, kommunikation och åtgärder samt annan kontakt som rör kunden, inklusive bandning av samtal och den registrerades verksamhet som berör den personuppgiftsansvarige i sociala medier
• Tillstånd och förbud gällande direkt marknadsföring
• Marknadsföringsåtgärder som anpassats till dig och användningen av dem, uppgifter om huruvida du öppnat vårt nyhetsbrev
• Intresseobjekt som du meddelat
• Övriga uppgifter som du gjort tillgängliga för ELive Music Oy och evenemangsarrangören

Uppgifter som automatiskt samlats in om användningen av webbplatsen

Vi behandlar dina personuppgifter när du uträttar dina ärenden på vår webbplats eller mobilappen, även om du inte registrerats som vår kund eller loggat in i vår tjänst. När du anländer till ELive Music Oy webbplats eller öppnat mobilappen, behandlar vi följande av dina uppgifter med hjälp av webbkakor och motsvarande metoder:

* • Din terminal och information om din nätanvändning (t.ex. IP-adress, webbläsare och webbläsarens historik)
* • Tidpunkten för besöket och längden
* • Vilka länkar eller reklamer du klickar och vilka reklamer eller annat innehåll du sett.
* • Uppgifter som härletts från och profilerats med hjälp av analys- och uppföljningsteknik.
Personuppgifterna kan även sammanföras med data som samlats in via andra tjänster.

4. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT UTLÄMNA UPPGIFTER?
Vi behöver de personuppgifter som insamlats via webbtjänsten (grunduppgifter och uppgifter som har att göra med inköp av biljetter och kundrelationen) för att kunna verkställa webbutikens användaravtal. Därtill baserar sig behandlingen av vissa personuppgifter, såsom uppgifter som har att göra med reklamationer och direktmarknadsföringstillstånd, på lagstadgade förpliktelser.

Att förbehålla vissa personuppgifter kan leda till att vi inte kan ingå avtal med dig om försäljningen av biljetter, vilket innebär att vi inte kan sälja biljetter till evenemang åt dig.

5. VARIFRÅN INSAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar främst in dina personuppgifter från dig själv, i samband med att du uträttar ärenden hos ELive Music Oy eller våra samarbetspartners via olika användargränssnitt, till exempel hos ELive Music Oy samarbetspartners vid våra biljettförsäljningsställen eller i våra nät- och mobiltjänster. Du ger uppgifter om dig själv till exempel i samband med kundregistrering, köp av biljett eller bruk av ELive Music Oy andra tjänster eller i samband med att du deltar i marknadsföringskampanjer.

Vi kompletterar och förbättrar också våra kunduppgifter genom att ta emot information från biljettköpshistoriken och genom andra personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter) från våra samarbetspartners som verkar som evenemangsarrangörer. För att se till att personuppgifterna är uppdaterade och kompletta samlar vi även in personuppgifter från myndigheter och företag som erbjuder datatjänster, såsom befolkningsregistercentralen och kommersiella registeruppdateringstjänster.

Därtill samlar vi in personuppgifter med hjälp av webbkakor och motsvarande teknik som förmedlas genom terminalerna du använder.

6. FÖR VILKA ÄNDAMÅL SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN OCH BEHANDLAS?
Vi behandlar dina personuppgifter för att sköta kundrelationer, förvaltning, och utveckling. Personuppgifterna behövs bland annat i samband med att vi verkställer våra tjänster, såsom leverans och fakturering av biljetter.

Vi behandlar även personuppgifter för att verkställa kundkommunikation, till exempel när vi meddelar om ändringar i ett evenemang eller eventuella inställningar. Därtill används personuppgifterna av ELive Music Oy och utvalda samarbetspartner för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar, inklusive direkt marknadsföring som görs elektroniskt.

För att kunna erbjuda intressant innehåll, kan vi rikta in vår marknadskommunikation genom att analysera och profilera uppgifterna i vårt register, såsom intresseobjekt som meddelats och användningsuppgifter om våra tjänster. Vi fattar överhuvudtaget inga automatiska beslut, inte heller med hjälp av profilering.

I ELive Music Oy:s -nätbutik www.elivestream.fi används olika profileringsverktyg. De insamlade uppgifterna klassificeras för användning i webbreklam enligt geografiska områden, konsumentsegment (klassisk musik, teater, show & underhållning, stand up, familj, nöjeskonsert, Rock & Pop & Jazz, festande, och sport) samt andra motsvarande grupper. Webbreklamen på www.elivestream.fi kan därefter anpassas för specifika målgrupper. Med hjälp av webbreklam och analysverktyg samlas information om nätbutikens användare. Uppgifterna profileras för att anpassa webbtjänsten till användaren och för att visa rekommendationer / inriktad marknadsföring. ELivestream.fi -nätbutiken kan till exempel komma ihåg vilka evenemang du tittat på för att göra ditt nästa besök trevligare genom att visa dig evenemang som har att göra med ditt förra besök. Vi använder även webbkakor för att hjälpa oss att rikta ELive Music Oy och valda tredje parters marknadsföring på webbplatser utanför Tjänsten, t.ex. utgående från vad du letat efter eller vilka sidor du besökt i Tjänsten. Dessa webbkakor levereras av en tredje part.

Du kan läsa mer om detta i punkt 4 av användaravtalet för ELive Music Oy:s nätbutik.

Vi behandlar även personuppgifter för att analysera och utveckla vår service och annan affärsverksamhet samt för statistikföring.

7. VILKA ÄR BEHANDLINGENS RÄTTSLIGA GRUNDER?
7.1 Berättigat intresse
Vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig delvis på det berättigade intresset som kundrelationen ger upphov till. Vi behandlar dina uppgifter till exempel för att erbjuda tjänster, skicka marknadsföring och sälja biljetter i den utsträckning som det är nödvändigt för att kunna genomföra dessa åtgärder. Vi behandlar också dina personuppgifter för att skapa profiler och för att skicka marknadsföring grundat på berättigat intresse.

Vi har enligt kraven i dataskyddslagstiftningen och myndighetsanvisningarna kontrollerat att dina rättigheter och friheter inte påverkas allvarligt genom att vi genomdriver vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter. Du kan utöva de rätter som beskrivits i punkter 11 och 12 i detta utlåtande ifall du vill neka eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

7.2 Avtal
Vi behandlar också dina personuppgifter för att verkställa avtalet mellan dig och ELive Music Oy samt för att genomföra de åtgärder som föregår ingåendet av avtalet på din begäran. Ett avtal ingås mellan dig och ELive Music Oy när du godkänner villkoren i användaravtalet för ELive Music Oy nätbutik och när du köper biljetter i vår nätbutik.

7.3 Samtycke
Vi behandlar dina personuppgifter grundat på ditt samtycke till den del som vi ber dig om tillåtelse att skicka direkt marknadsföring.

Vi behandlar även de personuppgifter som vi samlat in med hjälp av webbkakor och annan uppföljningsteknik baserat på det samtycke du gett webbkakor.

Ifall du använder vår mobilapp behandlar vi uppgifter om ditt geografiska läge ifall du gett ditt samtycke att behandla denna information.

Du har rätt att annullera ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta den kontaktperson som nämns i punkt 2 eller vad gäller elektronisk direktmarknadsföring genom länken som finns i marknadsföringsmeddelandet.

7.4 Juridisk skyldighet
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter när vi överför dina uppgifter till skattemyndigheterna och behandlar dem för att iaktta vår bokföringsskyldighet.

8. TILL VILKA PARTER ÖVERFÖR VI ELLER ÖVERLÄMNAR VI PERSONUPPGIFTER?
Vi överlämnar personuppgifter inom de ramar som ikraftvarande lagstiftning tillåter och förpliktar.

ELive Music Oy och dess moderbolag CTS Eventim använder personuppgifterna i sina system för att verkställa biljettförsäljningstjänsten.

Vi överlämnar dina personuppgifter till evenemangsarrangörer som ansvarar för evenemangen enbart i sådana fall där det inte strider mot de användningsändamål som beskrivs i punkt 6 i detta utlåtande. Förutsättningen för överlämningen är alltid ett skriftligt avtal om överlämnandet mellan oss och evenemangsarrangören. Till respektive ansvarig evenemangsarrangör överlämnar vi enbart personuppgifter som hör till de personer som köpt biljetter till den ifrågavarande evenemangsarrangörens evenemang. Dessa registrerade kunder blir då också den ansvariga evenemangsarrangörens kunder. Dessa ansvariga evenemangsarrangörer behandlar personuppgifterna i sina egna kundsystem endast för sådana ändamål som inte strider mot de användningsändamål för personuppgifter som beskrivits ovan i punkt 6, till exempel för skötsel av kundrelationer, marknadsföring, förvaltning och utveckling.

De ansvariga evenemangsarrangörerna kan även behandla de personuppgifter vi överlämnat för att på basis av kundrelationen skicka direktmarknadsföring om motsvarande produkter och tjänster samt för allmän kundkommunikation. Detta innebär att både ELive Music Oy och ansvariga evenemangsarrangörer kan skicka dig elektronisk direktmarknadsföring baserat på dina biljettköp. Du kan när som helst förbjuda direktmarknadsföring.

Vi överlämnar även vid behov personuppgifter till parter som har lagstadgad rätt till dem, såsom behöriga myndigheter. Vi kan utlämna personuppgifter till omsorgsfullt utvalda samarbetspartner, såsom artister eller uppträdare, för sådana marknadsföringsändamål som inte strider mot de ovan beskrivna användningsändamålen. Dessa samarbetspartners ska dock på förhand be om ditt samtycke till att skicka dig direktmarknadsföring.

Våra IT-tjänsteleverantörer lagrar och behandlar personuppgifter enligt våra anvisningar enbart för de ändamål vi fastställt och för ELive Music Oy räkning. Även våra auktoriserade nationella försäljningsställen behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra anvisningar.

9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER
Vi behandlar främst dina personuppgifter inom EU och EES. Våra tjänsteleverantörer, såsom Google Inc och Facebook, kan överföra dina personuppgifter utanför EU och EES. Dina uppgifter överförs dock enbart till företag som förbundit sig till Privacy Shield-systemet, som iakttar en motsvarande nivå på dataskydd som EU.

Du kan läsa mer om Privacy Shield-systemet här
Bekanta dig med Googles dataskydd här https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Bekanta dig med Googles användarvillkor här https://policies.google.com/terms?hl=sv

Vår nätbutik använder Woocommerce:s add-on tjänst.
Vi samlar in information om dig vid nätbutikens kassa.
Vilken information samlar vi och lagrar? När du besöker vår webbsida elivestream.fi samlar vi följande information:
Produkter som du ser på. Vi använder detta t.ex. för att visa vilka produkter du nyss sett på.

 • Plats, IP-adress och typ av webbläsare. Detta gör det möjligt för oss att estimera skatt och leveranskostnader.
 • Leveransadress: Vi frågar detta för att kunna estimera leveranskostnader och för att kunna skicka försändelsen till rätt adress.

Vi använder kakor som lagrar informationen i din varukorg när du besöker vår webbsida.

När du köper från vår nätbutik frågar vi information som namn, faktureringsadress, leveransadress, email adress, telefonnummer, användarnamn och lösenord. Vi använder dessa för att kunna:

 • Skicka information om ditt konto och beställningarLähettää tietoja tilistäsi ja tilauksesta
 • Svara på dina förfrågninar, inkluderat returneringar och klagomål.
 • Behandla transaktioner och förebygga felanvändning
 • Skapa användarkonto till vår nätbutik
 • Följa alla lagstadgar, såsom betalning av skatt
 • Förbättra vår nätbutiks utbud
 • Skicka marknadsföringspost, ifall du har valt att mottaga och acceptera marknadsföring från oss

Om du registrerar dig sparar vi information som namn, adress, epost och telefonnummer som används vid kassan för att fylla tomma fält vid kommande beställningar.

I de flesta fall lagrar vi informationen så länge vi behöver dem för de orsaker som vi samlar informationen eller så länge som lagen stadgar att de får eller inte får lagras. Till exempel lagrar vi information från nätbutiken under 1 års tid för skattebetalning och bokföring. Detta inkluderar namn, epost adress samt faktureringsadress och leveransadress.

Vi lagrar också nätbutikens kommentarer och produktevaluationer ifall sådana skrivs av kunden.
Vem i vårt team kommer åt denna information?
ELive Music Oy:s arbetstagare och utvald registeransvarig person har tillgång till informationen som du ger oss. Till exempel nätbutikens administratör och affärspersonal kommer åt följande information:

 • Beställningsuppgifter som beställningens innehåll och tidpunkt samt till vilken adress och mottagare beställningen skall sändas till
 • Kundens namn, epost, fakturerings- och leveransadress.

Vårt teams medlemmar kommer åt denna information för att kunna skicka beställningar, behandla returneringar och erbjuda kundservice.

Vad delar vi med andra?
ELive Music Oy delar inte information direkt med tredje parter. För att webbsidan och nätbutiken www.elivestream.fi skall fungera smidigt använder vi tjänster av Woocommerce och Visma Pay (Paybyway Oy). I de flesta fall förflyttas inte information åt Woocommerce men i vissa fall kan personuppgifter flyttas. Bekanta dig med vilken information Visma Pay använder och deras dataskydd här.

Betalningar
Alla transaktioner och betalningstrafik på www.elivestream.fi sköts av betalningsterminalen Visma Pay, bekanta dig med deras dataskydd här.

Ifall det i övriga fall är nödvändigt att överföra personuppgifterna till länder utanför EU och EES, iakttas kraven i den gällande dataskyddslagstiftningen för överföring av uppgifter, och vi informerar dig skilt om överföringen av uppgifterna.

10. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med tanke på ändamålen för behandlingen av personuppgifterna eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller juridiska skyldigheter.

• Vi förvarar kund- och biljettförsäljningsuppgifter 6 år efter det kalenderår som kunden senast uträttat ärenden i vår nätbutik.
• Ifall du beställt vårt nyhetsbrev sparar vi dina personuppgifter så länge abonnemanget är i kraft. Ifall du avbeställer nyhetsbrevet, det vill säga tar tillbaka ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring, avslutar vi utan onödig fördröjning leveransen av nyhetsbrevet, men vi sparar uppgiften om förbudet mot marknadsföring även efter inställningen så länge dina personuppgifter behandlas för andra ändamål, till exempel på basis av uträttade ärenden i nätbutiken.
• Vi sparar de personuppgifter vi samlat in genom webbkakor och annan uppföljningsteknik i högst 13 månader efter att de samlats in.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER: HUR KAN DU PÅVERKA HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
Dataskyddslagstiftningen garanterar dig rättigheter som beskrivs nedan. Dessa rättigheter förstärker ditt integritetsskydd och ger dig möjligheten att kontrollera hur dina egna personuppgifter behandlas.

Ifall du kontaktar oss med en begäran om verkställandet av dina rättigheter skickar vi dig utan omotiverad fördröjning och senast en månad efter att du kontaktat oss information om de åtgärder vi genomfört för att säkerställa dina rättigheter.
Ifall du har flera begäran eller ifall din begäran är särskilt komplicerad kan vi vid behov förlänga tidsfristen för svaromål med högst två månader. Vi meddelar dig skilt ifall en fördröjning sker.
Du kan göra en begäran om rättigheterna som beskrivits i punkt 11 per post, e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till verkställandet av den registrerades rättigheter vid ELive Music Oy:

* Posti: ELive Music Oy, Alhonkangas 12, 68300 KÄLVIÄ, FINLAND
* Sähköposti: info@elivestream.fi
* Puhelin: +358407376716

Ifall du är i kontakt per e-post, skriv i början av ämnesfältet ”Dataskydd”.

Märk väl att vi vid behov kan be dig ge oss ytterligare information för att bekräfta din identitet.

11.1 Rätt att få tillgång till uppgifterna Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du har därtill rätt att få tillgång till personuppgifter som berör dig samt rätt att få uppgifter om behandlingen av personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen.

När du utövar din rätt att få åtgång till uppgifterna skickar vi dig kopior på de av dina personuppgifter vi behandlat. Ifall du gör din begäran elektroniskt skickar vi dig uppgifterna i en allmänt använd elektronisk form, ifall du inte skilt begär någon annan leveransform som vi rimligtvis kan genomföra.

Vi kan begära en rimlig ersättning grundat på förvaltningskostnader ifall du begär flera kopior eller kontinuerligt framställer begäran.

Vi kan inte ge dig uppgifter som kan blottlägga affärshemligheter eller kränka en annan persons rättigheter eller friheter. Vi överlåter till exempel inte andra personers personuppgifter trots begäran.

11.2 Rätt till rättelse av uppgifterna
Du har rätt att be oss rätta inexakta och inkorrekta uppgifter om dig utan onödig fördröjning. Du har dessutom rätt att komplettera personuppgifter som saknas genom att ge oss en kompletterande utredning.

11.3 Rätt till radering av uppgifterna
Du har rätt att be oss radera personuppgifter som berör dig utan onödig fördröjning, såvida:

• dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål som de samlats för eller för de ändamål de i övrigt behandlades (till exempel ifall dina personuppgifter inte längre behövs för att hantera kundrelationen, bestyrka bokföring som har att göra med biljettförsäljning eller motsvarande ändamål)
• du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter grundat på personliga skäl, och inga berättigade orsaker finns för behandlingen;
• du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, och inga andra juridiska grunder finns för behandlingen;
• vi har behandlat dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt
eller
• dina personuppgifter måste raderas för att iaktta en lagstadgad skyldighet.

11.4 Rätt att begränsa behandlingen
Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter så att dina personuppgifter enbart får lagras och behandlas med ditt särskilda samtycke eller för att framföra, uppgöra eller försvara ett yrkande eller för att skydda en annan persons rättigheter, såvida:

• du bestrider dina personuppgifters riktighet, i vilket fall behandlingen begränsas medan personuppgifternas riktighet fastställs;
• behandlingen av dina personuppgifter är lagstridig, men du inte vill att dina personuppgifter raderas utan istället att behandlingen begränsas;
• vi inte längre behöver dina personuppgifter för de ändamål för behandling som beskrivits i punkt 6 av detta utlåtande, men du behöver dem för att framföra, uppgöra eller försvara ett yrkande;
eller
• du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter grundat på din personliga särskilda situation och du väntar på besked om huruvida våra berättigade grunder förbigår grunderna du har till motsättningen.

11.5 Rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat
Till den del du själv överlämnat dina personuppgifter till oss, till exempel genom en blankett på vår webbtjänst, har du rätt att få tillgång till dessa personuppgifter i en strukturerad, allmänt använd och maskinellt läsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, till de delar som behandlingen av dina personuppgifter har varit automatisk och behandlingen är grundad antingen på ditt samtycke (till exempel elektronisk direktmarknadsföring) eller då behandlingen av dina personuppgifter är berättigad för att verkställa ett avtal, till exempel användaravtalet för nätbutiken.

Rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat begränsas till förfarandet som inte äventyrar andras rättigheter eller friheter. Du har inte rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat ifall personuppgifterna i fråga behandlas grundat på vårt berättigade intresse.

12. RÄTT ATT MOTSÄTTA BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter grundat på din personliga särskilda situation, om inga berättigade orsaker finns för behandlingen.

Därtill ha du alltid rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring eller för avsikt att utöva direktmarknadsföring får inte längre utövas efter att denna rätt har utövats.

13. RÄTTEN ATT INGE KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET
Du har rätt att inge klagomål till en berättigad tillsynsmyndighet, i Finland till dataombudsmannen, ifall du anser att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot dataskyddslagstiftningen och särskilt dina rättigheter baserade på dataskyddsförordningen.

14. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Att skydda personuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt är ytterst viktigt för oss. Vi samlar uppgifterna i databaser som skyddas av brandmurar, lösenord och på andra tekniska sätt. Databaserna och säkerhetskopior av dessa finns i låsta och övervakade utrymmen och endast vissa på förhand utnämnda personer har åtkomst till dem.

Användningsrätt till personuppgifterna förutsätter ett användarnamn som beviljas av kunddatabasens huvudanvändare. Huvudanvändaren definierar även den nivå på användningsrätt som beviljas användaren. Därtill har vi genom avtal sett till att samarbetspartner som behandlar personuppgifter för vår räkning även har förbundit sig att skydda personuppgifterna, också vad gäller deras egna arbetstagares förfarande.

Info om användning av kakor
Vår webbsida och nätbutik www.elivestream.fi använder kakor (cookies).
En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakor skadar inte användarens dator eller filer. Tänk på att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.
Webbplatsen använder både sessionskakor och kartläggningskakor. Sessionskakorna sparas i minnet så länge webbläsaren är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Det är endast kartläggningskakor som används för att identifiera nya besökare och återvändande besökare som sparas. Kartläggningskakorna sparas i 13 månader om du inte väljer bort dem eller om din webbläsare inte är inställd för att ta dem bort tidigare.

15. Användning av kakor

Det finns två typer av kakor. Den ena typen, permanent kaka, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen, temporär kaka (session cookie), används endast under den tid du är inne och surfar på en sida. På vår webbplats förekommer även så kallade tredjepartscookies, vilket är kakor som sätts av trafikmätningsleverantörer och andra externa parter som vi anlitar för att mäta besökarna på vår webbplats och utvärdera trafiken. Uppgifterna används bland annat för att förbättra vår webbplats.

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor. Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder kakor genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att kakor tas emot. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad

Tredje partens kakor
Nedan finns listade alla kakor som finns på ELive Stream webbsidan och information om respektive kakor.

 

KAN VI ÄNDRA VÅR DATASKYDD OCH INFORMATIONSSÄKERHET?
På grund av att vi utvecklar våra tjänster och för att följa möjliga förändringar i lagstadgar förbehåller vi rätten att ändra vår dataskydd och informationssäkerhet.
Registerbeskrivningen senast uppdaterad 03.05.2021